Strona główna / Regulamin

Regulamin zajęć

1. Organizatorem nauki pływania jest firma Simply Swim Beata Polak.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty.

3. Wypełnienie i podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu firmy Simply Swim i regulaminu pływalni (wywieszonym w holu pływalni bądź dostępnym na stronie internetowej).

4. Opłatę uiszczana jest za kwartał, pierwszego dnia miesiąca, najpóźniej na pierwszych zajęciach, przelewem na wskazane konto.

5. Na jednego instruktora przypada 4,6,8 osób w zależności od dnia i basenu.

6. Zajęcia trwają 30/45 minut.

7. Uczestnicy zajęć dobierani są do grup pod względem wieku i umiejętności pływackich.

8. Czas wejścia na basen wynosi 60/90 min. Po przekroczeniu tego czasu, uczestnik zobowiązany jest do uregulowania należności w kasie wg obowiązujących stawek ustalonych przez Dyrekcję Ośrodka (nie dotyczy Uczestników Osir Mokotów)

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój i obuwie. Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.

10. Na płytę basenu wchodzi tylko osoba podejmująca naukę pływania.

11. Nieobecność na zajęciach zgłoszona co najmniej 8 godzin przed zajęciami sms-em, umożliwia odrobienie jej w innym terminie. W innym przypadku zajęcia przepadają.

12. W celu odrobienie zajęć proszę o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu.

13. Jest możliwość odwołania 3 zajęć w ciągu semestru.

14. Zajęcia należy odpracować w czasie trwania danego kursu. Nie przenosimy zajęć na poczet kolejnego kursu.

15. W przypadku nie zjawienia się na umówionych zajęciach w celu odrobienia, lekcja przepada.

16. Firma Simply Swim zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niej.

17. Firma Simply Swim nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni.

18. Firma Simply Swim odpowiada za uczestników tylko w czasie wykupionych 30 min zajęć.

19. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

20. Każdy uczestnik bądź jego opiekun rezerwując miejsce w kursie i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza e-mail, nr. tel., datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć oraz zgadza się na otrzymywanie wiadomości SMS z potwierdzeniem  zajęć oraz informacjami ogólnymi